W tym artykule postaramy zmierzyć się z liczbami dotyczącymi pacjentów korzystających z leczenia za granicą na podstawie Dyrektywy Transgranicznej.

Wydatki publicznych systemów zdrowotnych (NHS i NFZ) na refundację kosztów leczenia za granicą

W tym artykule postaramy zmierzyć się z liczbami dotyczącymi pacjentów korzystających z leczenia za granicą na podstawie Dyrektywy Transgranicznej.

 

Zadanie to jest o tyle trudne, że dostępne analizy przekrojowe dotyczące stosowania Dyrektywy Transgranicznej w krajach UE dotyczą jedynie pierwszych dwóch lat po wdrożeniu Dyrektywy.  Niemniej jednak, zebrany przez nas materiał z rozproszonych źródeł, pokazuje trendy i obraz skali, jak również ciekawe przewidywania co do skutków wdrożenia Dyrektywy, między innymi dla krajowych systemów zdrowotnych i ich budżetów.

 

Zaczynając od podsumowania można powiedzieć, że po 4 latach funkcjonowania Dyrektywy, w praktyce, skala wydatków na leczenie za granicą tą drogą oraz poziom refundacji jest skrajnie rozbieżny od pierwotnych przewidywań, wieszczących nieuniknioną zapaść systemu finansowania leczenia krajowego.

 

Polacy najbardziej zainteresowani Dyrektywą

 

Niekwestionowanym liderem w zakresie skali zainteresowania medycyną transgraniczną jak i realizowanych w praktyce procedur medycznych za granicą jest ….. Polska. To z niej w roku 2017 wyjechało na leczenie ponad  15 tys. Osób.

 

Podana wyżej liczba znacząco blednie w porównaniu do liczebności Polskiej populacji oraz wielkości kolejek w NFZ. Również z perspektywy budżetu, wyniki nijak mają się do pierwotnych założeń. Nakłady na leczenie za granicą i jego refundację to poniżej 0,05% udziału w łącznym budżecie NFZ oraz poniżej 3% przewidywanej i zatwierdzonej części budżetu przeznaczonego na refundację kosztów  leczenia za granicą.

 

Sytuacja w innych krajach UE – ze szczególnym wzdględnieniem UK

W zakresie promowania i popierania rozwiązań objętych Dyrektywą przodują kraje, które upatrują w niej możliwość poprawy sytuacji zdrowotnej swoich obywateli, nie stawiając żadnych barier i ograniczeń przed Pacjentami zainteresowanymi takim leczeniem. Jako liderów wsparcia dyrektywy warto tu wymienić Szwecję, Norwegię, Czechy, Holandię i Estonię.

 

Wielka Brytania stara się dorównać kroku liderom i zauważalne jest coraz bardziej przychylne traktowanie Pacjentów zainteresowanych leczeniem za granicą i ich postulatów refundacyjnych.

 

Na rynku brytyjskim, udział wydatków mieszkańców zjednoczonego królestwa na leczenie za granicą jest  również niezauważalny w skali budżetu NHS.

 

Zakładając 5 krotny wzrost od 2015 r (bazując na trendzie zauważalnym w Polsce – choć to bardzo mało prawdopodobne) udział kosztów leczenia za granicą refundowanych z NHS zgodnie z przepisami Dyrektywy wyniósłby w roku 2017 niespełna 0,005% łącznego budżetu – czyli 5/100000.

 

W budżecie NHS na rok 2017 (150 mld EUR) ekstrapolowane wydatki na refundację leczenia za granicą na kwotę ok 8 mln EUR są kroplą w oceanie – i dla porównania, stanowią 10 krotnie mniejszy udział w budżecie, niż udział refundacji uzyskiwanych w Polsce w budżecie NFZ (głównie z tytułu leczenia zaćmy za granicą).  

 

Oznacza to, że wprowadzanie sztucznych barier w dostępie do tego leczenia i zawracanie tego budżetu na rynek krajowy nie rozwiązuje żadnych problemów.

 

Co więcej, kraje przodujące we wdrożeniu i popularyzacji przepisów Dyrektywy wśród swoich obywateli dostrzegły, że leczenie uzyskiwane tą drogą jest po pierwsze tańsze, po drugie szybsze niż leczenie gwarantowane na własnym rynku, a dla części ich obywateli pochodzących z innych krajów UE leczenie w ich krajach rodzimych jest po prostu bardziej naturalne w języku ojczystym, w znanym środowisku i ze wsparciem części rodziny.    

 

Na przykładzie poniższego porównania danych dotyczących systemu zdrowotnego UK i Polski (przez zestawienie nakładów na zdrowie) można wskazać co jest motorem wspierającym rozwój leczenia za granicą z perspektywy państw starej Unii.

 

Dane za rok 2016 UK Polska UK / PL
Liczba ludności 65 383 000    37 967 000      1,7
GDP (mln EUR)   2 395 801       425 980 5,6   
GDP / per capita (EUR)        36 643         11 220 3,3   
Budżet na leczenie w powszechnym systemie zdrowotnym NHS/NFZ (mln EUR)       150 600         16 900   8,9
Udział kosztów leczenia w publicznym systemie w GDP       6,3%         4,0%   1,6
Udział wydatków na zdrowie (w tym prywatnych) ogółem w GDP      9,7%         6,4%   1,5
Udział wydatków niepublicznych na zdrowie w GDP     3,4%         2,4%   1,4
Koszty leczenia statystycznego obywatela                                              w systemie publicznym (EUR / rok)        2 303           445   5,2
Koszty leczenia szpitalnego ogółem                                      (mln EUR / rok 2015)       106 486         9 728  10,9   
Koszt leczenia szpitalnego                                                 statystycznego obywatela (EUR / rok 2015) 1 629 256    6,4
Dane na podstawie danych Eurostat

 

Wydatki na zdrowie, zarówno ogółem, jak i wydatki finansowane z systemów publicznych, w przeliczeniu na mieszkańca, obecnie są w UK ponad 5-krotnie wyższe niż w Polsce. Z jednej strony wynika to z wyższego udziału tych wydatków w PKB  – odpowiednio 9,7% w UK na tle 6,4% udziału w Polsce ( patrz dodatkowo na wykres „Wydatki bieżące na ochronę zdrowia w należących do OECD krajach europejskich w 2016 jako % PKB”) oraz ponad 3-krotnie wyższego PKB na mieszkańca.

 

Biorąc taki limit pod uwagę jasnym jest, że zachowując zasadę refundacji do niższej z kwot (tzn. refundacja ma miejsce do granicy wyceny leczenia w Anglii, a jeśli cena jest niższa, niż wycena NHS, zwracana jest mniejsza z kwot), realizacja takich świadczeń za granicą jest tańsza dla systemu i finalnego płatnika.

 

Skala oszczędności w rozliczeniach między systemami publicznymi na przykładzie porodów

 

Skala „oszczędności” w rozliczeniach między systemami publicznymi – w ramach ścieżki S2 sięgać może 5 krotności ceny płaconej względem lokalny poziom kontraktacji czego doskonałym przykładem mogą być porody (w ścieżce S2, NHS rozlicza się bezpośrednio w NFZ – ścieżka ta obejmuje jedynie leczenie w publicznych placówkach) .

 

Z obserwacji i praktyki wynika, że istotny odsetek kobiet pochodzenia polskiego mieszkających na stałe w UK rodzi swoje dzieci w polskich szpitalach w systemie publicznym w ramach ścieżki S2 – za co NHS płaci na rzecz NFZ stawkę w kwocie ok 1750 zł / poród (w przypadku porodu bez komplikacji). Analogiczną stawką finansującą poród w brytyjskim szpitalu jest stawka 5 krotnie wyższa wynosząca ok 1820 GBP stanowiąca też limit refundacji przy wyborze ścieżki objętej Dyrektywą. To samo dotyczy innych procedur operacyjnych czy leczniczych.

 

Dyrektywa i leczenie w prywatnych szpitalach za granicą

 

Trochę inaczej rzecz się ma wybierając Dyrektywę i segment prywatnych szpitali w takich krajach jak Polska. Wskazana w tabeli 6 krotna różnica w kosztach leczenia szpitalnego na 1 obywatela na rok w systemach publicznych oczywiście niwelowana jest różnicą cen w systemach publicznym i prywatnym w Polsce. Niemniej jednak, z dużą dozą prawdopodobieństwa i w oparciu o dotychczasową praktykę można stwierdzić, że gross zabiegów operacyjnych w systemie prywatnym mieści się odnośnie komercyjnej ceny w limicie NHS.

 

Oczywiście nie można generalizować, bo w Polsce praktykują również lekarze o światowej renomie i kompetencjach, u których leczenie wykraczać może ponad budżet określony przez NHS – w takim przypadku świadomy wybór takiego ośrodka czy lekarza oznaczać będzie istotne zmniejszenie komercyjnej ceny o dostępną refundację. Koszty operacji aż do granicy refundacji pokryte będą przez NHS, a reszta kosztów jest współfinansowana przez pacjenta.  

 

Sytuacja z perspektywy gospodarki

 

Jeśli założymy, że wśród osób dorosłych w wieku produktywnym choroba osłabia lub eliminuje zdolności do pracy i efektywność, pochłania koszty związane z leczeniem w tym te niemierzalne związane z opieką, zmniejszonymi dochodami wynikającymi z absencji chorobowych czy generuje obciążenia związane choćby z brakiem pełnej satysfakcji życiowej to można bronić tezy, że choroby w tej grupie powinny być skutecznie leczone tak szybko jak to możliwe.

 

Na przykładzie systemu zdrowotnego i statystyk polskich mających analogie w innych systemach zdrowotnych w tym w UK, można stwierdzić, że nakłady na zdrowie w grupie wiekowej 20-60 lat osób pracujących stanowią mniej niż połowę wartości odprowadzanych przez tę grupę składek zdrowotnych. Nadwyżka składek od tej grupy stanowi źródło pokrycia nakładów na zdrowie dzieci, bezrobotnych i osób na zasiłkach oraz seniorów, dla których z kolei składki zdrowotne od ich emerytur i rent pokrywają tylko nieco ponad połowę kosztów leczenia tej grupy.

 

Powyższe oznacza, że ze względów czysto ekonomicznych i gospodarczych, z perspektywy gospodarki brytyjskiej, grupa polskich emigrantów na wyspach brytyjskich stanowiąca trzon młodej części społeczeństwa UK (dominanta wieku 30-35 lat) powinna być beneficjentem dobrej, szybkiej i skutecznej opieki medycznej, bo po prostu to się opłaca!

 

Jeśli polscy emigranci zdecydowaliby się na leczenie w Polsce ścieżką S2 (gdzie NHS rozlicza się bezpośrednio z NFZ), oznaczałoby to wydłużenie i tak napiętych do granic możliwości kolejek do specjalistów czy na zabiegi operacyjne przynosząc iluzoryczne wpływy gotówkowe według 5 krotnie niższych niż na wyspach stawek.

 

Leczenie w szpitalach prywatnych omija natomiast ograniczenia związane z kolejkami czy nieadekwatną wyceną wysoko jakościowych świadczeń i realizowane jest przy zachowaniu zbilansowanego interesu każdej ze stron w postaci lepszej jakościowo opieki nad Pacjentami niż oferuje system publiczny za istotnie wyższą stawkę niemniej mieszczącą się w granicach ustanowionych przepisami Dyrektywy.

 

Jego obecna skala jest minimalna niemniej zachowując zrównoważony interes każdej ze stron ma szansę na dalszy rozwój.

Co ciekawe i ważne, w Polsce – oraz w innych krajach UE – prawa do możliwości wykorzystania dobrodziejstwa Dyrektywy Transgranicznej strzegą instytucje publiczne – polecamy tu lekturze zarówno raporty Najwyższej Izby Kontroli:  

– Informacja prasowa o wynikach kontroli NIK korzystanie Polskich obywateli z prawa do leczenia za granicą w ramach Dyrektywy transgranicznej:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-leczeniu-za-granica.html

– Prezentacja pokazująca korzystanie Polskich obywateli z prawa do leczenia za granicą w ramach Dyrektywy transgranicznej:

https://www.nik.gov.pl/plik/id,14895,vp,17364.pdf

 

jak i stanowisko rzecznika Prawa Pacjenta w zakresie praw Pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej:

http://www.rpp.gov.pl/dla-pacjenta/transgraniczna-opieka-zdrowotna/

Podobne działania w zakresie rzetelnej informacji na temat funkcjonowania Dyrektywy można znaleźć na oficjalnych stronach Komisji Europejskiej i rządowych czy oficjalnych stronach publicznych systemów zdrowotnych w krajach UE.

 

W przypadku UK prawa pacjentów szczegółowo opisane są na stronach NHS:

https://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcareabroad/plannedtreatment/Pages/Introduction.aspx

 

oraz powołanego przepisami Dyrektywy Krajowego Punktu Kontaktowego w sprawie leczenia

transgranicznego w UK:

https://www.nhs.uk/NHSEngland/Healthcareabroad/national-contact-point/Pages/uk-national-contact-point.aspx

Zauważyć można również gdzieniegdzie działania nastawione na popularyzację przepisów i praw Pacjentów wynikających z rozwiązań objętych Dyrektywą szczególnie – co po części wynika z oswojenia tematu oraz pierwszych oznak pozytywnego wpływu takich rozwiązań na dobrostan zdrowotny obywateli UE.

 

Powyższe zdecydowanie przeczy postrzeganiu takich rozwiązań w tym działalności Med4EU jako działalności „na pograniczu legalności” czy „wątpliwej etycznie

241 komentarzy
 • Omer Brisendine

  5 czerwca, 2020 at 11:18 pm

  I just want to tell you that I’m newbie to blogs and definitely loved your web-site. Likely I’m going to bookmark your site . You surely have outstanding posts. Many thanks for sharing with us your web site.

 • John Deere Repair Manuals

  10 czerwca, 2020 at 12:56 am

  I recently came across your site and have been scaning along. I thought I could leave my first comment. I don’t know what to say except that I have enjoyed scaning what you all have to say…

 • Douglass Narasimhan

  10 czerwca, 2020 at 1:15 am

  I have been reading out many of your articles and i can claim pretty good stuff. I will make sure to bookmark your website.

 • Article

  10 czerwca, 2020 at 5:55 am

  I have observed that in the world today, video games are definitely the latest trend with kids of all ages. Periodically it may be not possible to drag your son or daughter away from the activities. If you want the very best of both worlds, there are plenty of educational games for kids. Good post.

 • Who was I in my Past Life

  12 czerwca, 2020 at 12:46 am

  Do you believe in your past life? Do you think is reincarnation real?

 • Strategy Consulting

  12 czerwca, 2020 at 1:48 am

  Hey there! I just want to offer you a big thumbs up for your great information you have right here on this post. I am returning to your site for more soon.

 • The next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, however I actually believed you would have something useful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you can fix if you weren’t too busy searching for attention.

 • Fulfil and graphic design

  12 czerwca, 2020 at 5:04 am

  I used to be able to find good info from your blog articles.

 • dankwoods

  12 czerwca, 2020 at 5:30 am

  That is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise info… Thank you for sharing this one. A must read article!

 • uglypetsbay

  12 czerwca, 2020 at 6:16 am

  May I just say what a relief to discover someone who genuinely understands what they’re talking about on the net. You actually understand how to bring an issue to light and make it important. A lot more people need to look at this and understand this side of your story. It’s surprising you aren’t more popular given that you most certainly possess the gift.

 • we buy houses arizona

  12 czerwca, 2020 at 6:34 am

  You have made some really good points there. I looked on the net to find out more about the issue and found most people will go along with your views on this site.

 • old cracked journal

  12 czerwca, 2020 at 9:08 am

  This is a topic that’s near to my heart… Cheers! Exactly where are your contact details though?

 • motherhood

  12 czerwca, 2020 at 10:40 am

  Hi, I believe your web site might be having web browser compatibility issues. When I look at your site in Safari, it looks fine but when opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Apart from that, great blog!

 • how to write job application

  12 czerwca, 2020 at 11:33 am

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Thank you.

 • Racial Inequity

  12 czerwca, 2020 at 12:01 pm

  It’s hard to come by knowledgeable people for this subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 • Car Service

  12 czerwca, 2020 at 12:18 pm

  May I simply just say what a comfort to find somebody that actually understands what they are talking about over the internet. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people have to check this out and understand this side of the story. It’s surprising you aren’t more popular given that you surely have the gift.

 • San Antonio Mailbox Rental

  12 czerwca, 2020 at 2:09 pm

  Everyone loves it whenever people get together and share opinions. Great website, keep it up!

 • horse

  12 czerwca, 2020 at 8:35 pm

  Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It’s always helpful to read through articles from other authors and practice a little something from other websites.

 • cheap online accounting service

  12 czerwca, 2020 at 10:33 pm

  An intriguing discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should publish more on this issue, it may not be a taboo subject but usually people do not discuss such topics. To the next! Kind regards!

 • 샌즈카지노

  12 czerwca, 2020 at 11:08 pm

  site : https://www.wooricasinokorea.com 우리카지노총판

 • Dankwoods

  12 czerwca, 2020 at 11:48 pm

  An interesting discussion is worth comment. I do believe that you need to write more on this issue, it may not be a taboo subject but typically folks don’t speak about these subjects. To the next! Cheers!

 • hiit fit boxing muay thai

  13 czerwca, 2020 at 12:22 am

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am encountering issues with your RSS. I don’t know why I can’t subscribe to it. Is there anyone else having similar RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 • best new york lifestyle blog

  13 czerwca, 2020 at 1:15 am

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Thanks a lot.

 • reddit bot

  13 czerwca, 2020 at 2:13 am

  Excellent post. I am experiencing some of these issues as well..

 • Finocchiona Toscana

  13 czerwca, 2020 at 2:52 am

  Your style is very unique in comparison to other people I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this page.

 • formaggi toscani

  13 czerwca, 2020 at 3:31 am

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up plus the rest of the site is very good.

 • Slot Online Indonesia

  13 czerwca, 2020 at 4:14 am

  Yet another issue is that video games usually are serious naturally with the major focus on knowing things rather than fun. Although, it comes with an entertainment element to keep your children engaged, every game is normally designed to improve a specific set of skills or area, such as mathematics or scientific research. Thanks for your article.

 • vintage chocolate

  13 czerwca, 2020 at 6:35 am

  After looking at a number of the articles on your website, I really like your technique of writing a blog. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back soon. Take a look at my web site too and let me know your opinion.

 • IDS rules

  13 czerwca, 2020 at 4:15 pm

  I seriously love your blog.. Excellent colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own blog and would like to find out where you got this from or what the theme is called. Many thanks.

 • ejuice supply

  13 czerwca, 2020 at 5:11 pm

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am going through troubles with your RSS. I don’t understand the reason why I am unable to join it. Is there anyone else having similar RSS problems? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanx!!

 • Amazon FBA

  14 czerwca, 2020 at 5:57 pm

  This website definitely has all the information and facts I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 • News Kpop

  14 czerwca, 2020 at 6:36 pm

  Good web site you’ve got here.. It’s difficult to find good quality writing like yours nowadays. I seriously appreciate people like you! Take care!!

 • porn site

  14 czerwca, 2020 at 7:27 pm

  This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise information… Appreciate your sharing this one. A must read article!

 • Buy Cryptocurrency & Bitcoin with Kraken

  14 czerwca, 2020 at 8:48 pm

  Good information. Lucky me I found your website by accident (stumbleupon). I have book-marked it for later.

 • Sale Conferenze a Roma

  14 czerwca, 2020 at 10:03 pm

  Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to produce a really good article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t seem to get anything done.

 • Sale Meeting a Milano

  14 czerwca, 2020 at 11:04 pm

  Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I will revisit once again since i have book-marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide other people.

 • Sale Conferenze a Turin

  14 czerwca, 2020 at 11:32 pm

  I was excited to discover this web site. I want to to thank you for ones time for this fantastic read!! I definitely enjoyed every part of it and i also have you book marked to see new stuff on your site.

 • silicone baking mats

  15 czerwca, 2020 at 12:55 am

  This is a very good tip especially to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise info… Thank you for sharing this one. A must read post.

 • silicone baking mats

  15 czerwca, 2020 at 4:17 am

  Oh my goodness! Incredible article dude! Many thanks, However I am going through issues with your RSS. I don’t understand the reason why I can’t subscribe to it. Is there anybody else getting identical RSS issues? Anyone that knows the answer will you kindly respond? Thanks.

 • Bitcoin Era App

  15 czerwca, 2020 at 7:56 am

  Pretty! This was a really wonderful article. Many thanks for providing this information.

 • malsta1o1ts

  15 czerwca, 2020 at 11:23 am

  I’m amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s both equally educative and interesting, and let me tell you, you’ve hit the nail on the head. The problem is something too few people are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I stumbled across this during my search for something relating to this.

 • Tipobett

  15 czerwca, 2020 at 12:31 pm

  Spot on with this write-up, I actually feel this web site needs far more attention. I’ll probably be returning to read more, thanks for the information!

 • Led driving lights

  16 czerwca, 2020 at 7:48 pm

  You’re so awesome! I do not suppose I have read anything like this before. So nice to find another person with a few genuine thoughts on this issue. Seriously.. thank you for starting this up. This website is something that is required on the internet, someone with a little originality.

 • bridge thegap

  16 czerwca, 2020 at 9:37 pm

  Very good post! We will be linking to this great content on our site. Keep up the good writing.

 • Articair official

  16 czerwca, 2020 at 10:11 pm

  Your style is so unique in comparison to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

 • legit cryptocurrency investment sites

  17 czerwca, 2020 at 12:05 am

  Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you finding the time and effort to put this information together. I once again find myself personally spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 • Master Visa

  17 czerwca, 2020 at 12:43 am

  I’m very happy to find this site. I need to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely loved every part of it and i also have you book marked to check out new information in your web site.

 • happy

  17 czerwca, 2020 at 2:12 am

  I blog often and I truly thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I’m going to book mark your blog and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed too.

 • apk free download for windows 10

  17 czerwca, 2020 at 4:28 am

  It’s nearly impossible to find experienced people in this particular subject, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 • free download for pc windows

  17 czerwca, 2020 at 5:06 am

  This site really has all the info I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 • free download for pc windows

  17 czerwca, 2020 at 6:13 am

  Hello, I believe your blog could be having browser compatibility issues. Whenever I look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, great blog!

 • app for pc

  17 czerwca, 2020 at 7:02 am

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a colleague who was doing a little homework on this. And he in fact ordered me breakfast simply because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to talk about this issue here on your website.

 • free download for windows 10

  17 czerwca, 2020 at 7:42 am

  You have made some really good points there. I checked on the net for more information about the issue and found most people will go along with your views on this web site.

 • free download for windows

  17 czerwca, 2020 at 8:43 am

  This site certainly has all of the information I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.

 • free download for windows pc

  17 czerwca, 2020 at 9:37 am

  I was very pleased to discover this web site. I need to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely savored every bit of it and I have you book marked to check out new things on your site.

 • free games download for pc

  17 czerwca, 2020 at 10:25 am

  Hi there! This blog post could not be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept talking about this. I most certainly will send this information to him. Pretty sure he will have a great read. Many thanks for sharing!

 • app free download for windows 10

  17 czerwca, 2020 at 11:30 am

  Everything is very open with a very clear clarification of the issues. It was really informative. Your site is extremely helpful. Many thanks for sharing!

 • app free download for windows 8

  17 czerwca, 2020 at 12:23 pm

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in writing this site. I’m hoping to check out the same high-grade content by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉

 • app download for windows

  17 czerwca, 2020 at 12:52 pm

  Good info. Lucky me I discovered your site by chance (stumbleupon). I have saved it for later!

 • free app for pclaptop

  17 czerwca, 2020 at 1:53 pm

  Hi! I simply want to give you a big thumbs up for your great info you have got here on this post. I am returning to your web site for more soon.

 • app for pc download

  17 czerwca, 2020 at 3:12 pm

  Great information. Lucky me I came across your website by chance (stumbleupon). I’ve book marked it for later!

 • app free download for windows 8

  17 czerwca, 2020 at 3:20 pm

  You have made some decent points there. I looked on the web for additional information about the issue and found most individuals will go along with your views on this site.

 • free windows app download

  17 czerwca, 2020 at 4:04 pm

  Good post. I learn something totally new and challenging on websites I stumbleupon every day. It’s always useful to read through articles from other authors and use a little something from their web sites.

 • free download for windows 7

  17 czerwca, 2020 at 6:17 pm

  There’s definately a great deal to learn about this issue. I like all of the points you have made.

 • free laptop games download

  17 czerwca, 2020 at 6:54 pm

  Excellent site you’ve got here.. It’s hard to find high quality writing like yours these days. I seriously appreciate people like you! Take care!!

 • app free download for windows 8

  17 czerwca, 2020 at 8:10 pm

  I could not refrain from commenting. Well written!

 • free games download for pc

  17 czerwca, 2020 at 9:25 pm

  Greetings! Very useful advice within this article! It’s the little changes that make the largest changes. Many thanks for sharing!

 • IDS rules

  17 czerwca, 2020 at 10:00 pm

  After I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I get 4 emails with the same comment. Perhaps there is a means you are able to remove me from that service? Thanks.

 • covpan

  17 czerwca, 2020 at 11:28 pm

  I blog quite often and I truly thank you for your information. The article has really peaked my interest. I am going to bookmark your website and keep checking for new information about once a week. I subscribed to your RSS feed as well.

 • books on online buying

  18 czerwca, 2020 at 12:12 am

  I’m very happy to discover this page. I wanted to thank you for ones time due to this fantastic read!! I definitely appreciated every part of it and I have you book marked to see new stuff in your blog.

 • convert2mp3

  18 czerwca, 2020 at 1:09 am

  I blog often and I truly appreciate your content. Your article has really peaked my interest. I’m going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your RSS feed too.

 • River Day

  18 czerwca, 2020 at 9:13 pm

  I was very pleased to discover this great site. I wanted to thank you for ones time just for this fantastic read!! I definitely really liked every bit of it and I have you bookmarked to see new things in your web site.

 • concrete shoes

  19 czerwca, 2020 at 1:32 am

  Excellent blog you have here.. It’s hard to find excellent writing like yours these days. I really appreciate people like you! Take care!!

 • parts kobo

  19 czerwca, 2020 at 3:54 am

  Everything is very open with a really clear description of the challenges. It was really informative. Your site is very useful. Thank you for sharing.

 • design

  19 czerwca, 2020 at 4:52 am

  Having read this I thought it was rather informative. I appreciate you taking the time and effort to put this informative article together. I once again find myself spending way too much time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 • crypto pump and dump

  19 czerwca, 2020 at 5:02 am

  Publishing unique content could be simpler than you might think.

 • things to do in geneva

  19 czerwca, 2020 at 5:32 am

  I absolutely love your website.. Excellent colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to create my own personal site and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Cheers.

 • Custom T-shirts

  19 czerwca, 2020 at 5:41 am

  I could not resist commenting. Very well written.

 • 슈퍼카지노

  19 czerwca, 2020 at 7:01 am

  thank you https://www.wooricasinokorea.com 우리카지노

 • How to find all 404 errors on your website

  19 czerwca, 2020 at 7:23 am

  This site certainly has all of the info I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 • Gummies vegan cbd

  19 czerwca, 2020 at 11:02 am

  After I initially left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get four emails with the exact same comment. Is there a means you can remove me from that service? Kudos.

 • pussy888

  19 czerwca, 2020 at 12:43 pm

  A fascinating discussion is definitely worth comment. I think that you ought to write more about this subject matter, it might not be a taboo matter but typically folks don’t discuss such subjects. To the next! Kind regards.

 • palm muting

  19 czerwca, 2020 at 2:07 pm

  That is a great tip particularly to those new to the blogosphere. Short but very accurate info… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 • German translation

  19 czerwca, 2020 at 2:48 pm

  Wonderful article! We will be linking to this particularly great article on our site. Keep up the great writing.

 • Lottie Dlobik

  19 czerwca, 2020 at 3:42 pm

  Thanks for the sensible critique. Me and my neighbor were just preparing to do some research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more clear from this post. I am very glad to see such great info being shared freely out there.

 • iptv canada

  19 czerwca, 2020 at 4:49 pm

  I could not refrain from commenting. Very well written!

 • packwoods wedding cake

  19 czerwca, 2020 at 5:21 pm

  This is the right webpage for anyone who really wants to understand this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that’s been written about for ages. Wonderful stuff, just excellent.

 • iptv canada

  19 czerwca, 2020 at 11:53 pm

  Aw, this was a really good post. Taking a few minutes and actual effort to create a top notch article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t seem to get anything done.

 • The Asigo System Review

  20 czerwca, 2020 at 2:47 am

  I couldn’t refrain from commenting. Perfectly written.

 • Rescue Hair 911 review

  20 czerwca, 2020 at 5:34 am

  This is a topic that’s near to my heart… Cheers! Where are your contact details though?

 • 918kiss

  20 czerwca, 2020 at 5:57 am

  Greetings! Very useful advice in this particular article! It’s the little changes that produce the most significant changes. Thanks for sharing!

 • pussy888

  20 czerwca, 2020 at 7:01 am

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I think that you should write more on this issue, it might not be a taboo subject but usually people do not talk about these subjects. To the next! Best wishes.

 • 918kiss

  20 czerwca, 2020 at 7:52 am

  Spot on with this write-up, I absolutely believe that this amazing site needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the information!

 • casino

  20 czerwca, 2020 at 8:36 am

  Your style is unique in comparison to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I’ll just book mark this site.

 • pussy888

  20 czerwca, 2020 at 9:31 am

  Greetings! Very useful advice within this post! It’s the little changes that will make the greatest changes. Many thanks for sharing!

 • Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

 • 4 ACO DMT

  20 czerwca, 2020 at 5:25 pm

  Very good blog post. I certainly love this site. Thanks!

 • Buy Smart carts Online

  20 czerwca, 2020 at 7:20 pm

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been doing a little research on this. And he in fact ordered me lunch due to the fact that I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending some time to talk about this issue here on your blog.

 • Short Guns For Sale

  20 czerwca, 2020 at 8:38 pm

  I truly love your site.. Excellent colors & theme. Did you create this site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own personal site and would love to know where you got this from or exactly what the theme is named. Many thanks.

 • Custom T-shirts

  20 czerwca, 2020 at 9:13 pm

  This is the perfect web site for anyone who wishes to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a fresh spin on a topic that’s been written about for a long time. Great stuff, just wonderful.

 • music mastering

  20 czerwca, 2020 at 9:34 pm

  I seriously love your site.. Excellent colors & theme. Did you create this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my own site and would love to learn where you got this from or what the theme is called. Thanks.

 • Burma Istre

  20 czerwca, 2020 at 11:35 pm

  You’ll find it near extremely difficult to find well-advised people on this subject, and yet you look like you fully understand what you’re covering! Gratitude

 • SMM Panel

  21 czerwca, 2020 at 5:33 am

  you have got a great blog here! would you like to make some invite posts on my weblog?

 • think g

  21 czerwca, 2020 at 9:21 am

  Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to generate a superb article… but what can I say… I procrastinate a lot and never seem to get nearly anything done.

 • Ketamine

  21 czerwca, 2020 at 1:42 pm

  After exploring a number of the blog posts on your website, I truly like your way of blogging. I book-marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please visit my website as well and tell me your opinion.

 • Smart carts

  21 czerwca, 2020 at 2:46 pm

  It’s hard to find knowledgeable people in this particular subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

 • Handguns for sale

  21 czerwca, 2020 at 4:25 pm

  Pretty! This was an incredibly wonderful post. Thank you for providing this information.

 • RN CBD Product

  21 czerwca, 2020 at 5:52 pm

  This excellent website really has all the information I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 • Psilocybin mushrooms

  21 czerwca, 2020 at 6:39 pm

  I want to to thank you for this excellent read!! I absolutely enjoyed every little bit of it. I have you bookmarked to look at new stuff you post…

 • soaps with sea sponge

  21 czerwca, 2020 at 8:02 pm

  Greetings! Very useful advice in this particular article! It is the little changes that produce the largest changes. Thanks for sharing!

 • Event Stationery

  21 czerwca, 2020 at 9:39 pm

  Everything is very open with a really clear explanation of the challenges. It was truly informative. Your site is extremely helpful. Thank you for sharing!

 • fires account

  21 czerwca, 2020 at 11:27 pm

  After checking out a few of the blog articles on your web page, I seriously appreciate your way of writing a blog. I added it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Please visit my web site too and tell me how you feel.

 • Kratom USA

  22 czerwca, 2020 at 2:13 am

  Saved as a favorite, I love your web site.

 • graphic designs

  22 czerwca, 2020 at 3:55 am

  This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me. Cheers.

 • MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888.

 • g rsacwgxy

  22 czerwca, 2020 at 5:38 am

  Today, I went to the beach with my children.
  I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put
  the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
  She never wants to go back! LoL I know this
  is entirely off topic but I had to tell someone!

 • Greg Alprin

  22 czerwca, 2020 at 5:48 am

  You are so cool! I don’t believe I’ve read something like that before. So nice to discover somebody with some unique thoughts on this subject matter. Seriously.. many thanks for starting this up. This website is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality.

 • lake worth florida

  22 czerwca, 2020 at 7:35 am

  Everything is very open with a clear explanation of the issues. It was truly informative. Your website is very useful. Many thanks for sharing!

 • sellefied

  22 czerwca, 2020 at 9:51 am

  Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you so much, However I am encountering difficulties with your RSS. I don’t understand why I can’t join it. Is there anyone else getting the same RSS issues? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanx.

 • apk download for windows 7

  22 czerwca, 2020 at 10:55 pm

  Excellent article. I absolutely love this site. Stick with it!

 • free full download for windows

  23 czerwca, 2020 at 12:05 am

  I’m amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that’s both equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is an issue that not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy I stumbled across this in my hunt for something concerning this.

 • free apps for pc download

  23 czerwca, 2020 at 12:54 am

  Spot on with this write-up, I absolutely feel this amazing site needs much more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the information.

 • apk download for windows 7

  23 czerwca, 2020 at 2:20 am

  I absolutely love your site.. Pleasant colors & theme. Did you build this site yourself? Please reply back as I’m looking to create my own website and want to learn where you got this from or what the theme is named. Cheers!

 • free download for laptop pc

  23 czerwca, 2020 at 3:21 am

  A fascinating discussion is worth comment. I do believe that you need to publish more on this subject matter, it may not be a taboo subject but generally people don’t talk about these subjects. To the next! Best wishes.

 • free apk download

  23 czerwca, 2020 at 4:34 am

  I truly love your blog.. Pleasant colors & theme. Did you make this website yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own site and want to find out where you got this from or exactly what the theme is called. Thank you.

 • pc app free download

  23 czerwca, 2020 at 5:57 am

  Spot on with this write-up, I honestly believe this website needs far more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the information!

 • apk for pc

  23 czerwca, 2020 at 7:04 am

  Greetings! Very helpful advice in this particular post! It is the little changes that produce the biggest changes. Thanks for sharing!

 • apk downloader

  23 czerwca, 2020 at 9:28 am

  An impressive share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little homework on this. And he in fact bought me lunch due to the fact that I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending the time to discuss this issue here on your web page.

 • strony internetowe kielce

  23 czerwca, 2020 at 9:55 am

  It’s truly a nice and useful piece of info. I am happy that you shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 • free app for pc

  23 czerwca, 2020 at 11:14 am

  That is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very accurate information… Thanks for sharing this one. A must read post.

 • app for pc download

  23 czerwca, 2020 at 12:10 pm

  It’s nearly impossible to find experienced people for this subject, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 • free app for pc download

  23 czerwca, 2020 at 1:18 pm

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am going through troubles with your RSS. I don’t know the reason why I can’t join it. Is there anybody getting the same RSS problems? Anyone that knows the solution will you kindly respond? Thanx.

 • free download for pc windows

  23 czerwca, 2020 at 3:12 pm

  I couldn’t resist commenting. Very well written!

 • app free download for windows 10

  23 czerwca, 2020 at 3:24 pm

  Everything is very open with a really clear clarification of the challenges. It was truly informative. Your website is useful. Thanks for sharing.

 • free download for windows 7

  23 czerwca, 2020 at 5:21 pm

  Hi, I think your blog might be having web browser compatibility issues. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in Internet Explorer, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Other than that, great website.

 • app for laptop

  23 czerwca, 2020 at 6:10 pm

  This is a topic that’s close to my heart… Cheers! Exactly where are your contact details though?

 • laptop app

  23 czerwca, 2020 at 7:22 pm

  Very good post. I will be facing some of these issues as well..

 • app free download for windows 7

  23 czerwca, 2020 at 8:39 pm

  Spot on with this write-up, I honestly think this website needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read more, thanks for the information!

 • pozycjonowanie kartuzy

  24 czerwca, 2020 at 12:28 am

  I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this site. Thanks, I will try and check back more frequently. How frequently you update your site?

 • ufa888a

  24 czerwca, 2020 at 2:16 am

  After I initially commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I get 4 emails with the same comment. Is there an easy method you are able to remove me from that service? Kudos.

 • yoga

  24 czerwca, 2020 at 6:21 am

  Hi, I do think this is an excellent website. I stumbledupon it 😉 I may come back once again since I book-marked it. Money and freedom is the greatest way to change, may you be rich and continue to guide others.

 • need break up advice

  24 czerwca, 2020 at 6:59 am

  The next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me just as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I actually thought you would probably have something helpful to talk about. All I hear is a bunch of moaning about something that you can fix if you were not too busy seeking attention.

 • Dank Vapes Full Gram Cartridge

  24 czerwca, 2020 at 7:39 am

  There is certainly a great deal to find out about this issue. I really like all of the points you have made.

 • Panties

  24 czerwca, 2020 at 9:16 am

  I needed to thank you for this wonderful read!! I absolutely loved every little bit of it. I have got you book-marked to look at new things you post…

 • rspslist

  24 czerwca, 2020 at 10:23 am

  Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It’s always helpful to read content from other authors and use a little something from their sites.

 • damac group

  24 czerwca, 2020 at 11:24 am

  After going over a number of the blog posts on your blog, I seriously appreciate your way of blogging. I book-marked it to my bookmark webpage list and will be checking back soon. Please check out my web site too and tell me how you feel.

 • DC

  24 czerwca, 2020 at 12:16 pm

  This excellent website really has all the info I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 • layarkaca21

  24 czerwca, 2020 at 12:54 pm

  Good write-up. I definitely love this site. Thanks!

 • nonprofit technology

  24 czerwca, 2020 at 1:37 pm

  Spot on with this write-up, I honestly think this amazing site needs far more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the advice.

 • buy weed online

  24 czerwca, 2020 at 2:24 pm

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The problem is something that too few men and women are speaking intelligently about. I am very happy I came across this in my search for something regarding this.

 • making money online

  24 czerwca, 2020 at 3:17 pm

  You need to take part in a contest for one of the greatest blogs online. I am going to recommend this web site!

 • Top Quality Ladies Dresses leggings tops

  24 czerwca, 2020 at 4:02 pm

  After exploring a number of the articles on your site, I truly appreciate your technique of writing a blog. I book marked it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and let me know what you think.

 • pozycjonowanie lubań

  24 czerwca, 2020 at 4:05 pm

  As soon as I discovered this web site I went on reddit to share some of the love with them.

 • Online Betting Tips

  24 czerwca, 2020 at 5:11 pm

  Oh my goodness! Incredible article dude! Thank you, However I am encountering difficulties with your RSS. I don’t know why I cannot join it. Is there anybody else having similar RSS issues? Anybody who knows the answer will you kindly respond? Thanks.

 • Buy Viagra

  24 czerwca, 2020 at 6:43 pm

  This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info… Many thanks for sharing this one. A must read article!

 • new single

  24 czerwca, 2020 at 8:04 pm

  Having read this I thought it was very enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this article together. I once again find myself personally spending a significant amount of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile!

 • workout plan

  24 czerwca, 2020 at 9:01 pm

  Greetings! Very helpful advice within this post! It is the little changes that will make the biggest changes. Many thanks for sharing!

 • best amazon deals

  24 czerwca, 2020 at 9:43 pm

  That is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise information… Thank you for sharing this one. A must read post.

 • first class beauty co

  24 czerwca, 2020 at 10:34 pm

  You’re so cool! I do not think I’ve truly read through something like that before. So good to discover another person with original thoughts on this issue. Really.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the web, someone with some originality.

 • Buy weed online

  24 czerwca, 2020 at 11:53 pm

  Everything is very open with a precise explanation of the challenges. It was really informative. Your site is extremely helpful. Many thanks for sharing!

 • resell rights digital products

  25 czerwca, 2020 at 12:50 am

  There is certainly a great deal to know about this topic. I love all the points you’ve made.

 • Herbal potpourri

  25 czerwca, 2020 at 2:41 am

  I like it when individuals get together and share ideas. Great blog, stick with it.

 • Sapid Agency - Local Seo Nyc

  25 czerwca, 2020 at 3:27 am

  It truly is almost not possible to encounter well-advised individuals on this subject, still you look like you be aware of which you’re preaching about! Excellent

 • private dog training

  25 czerwca, 2020 at 5:36 am

  There’s certainly a great deal to find out about this topic. I love all the points you have made.

 • pozycjonowanie stron legionowo

  25 czerwca, 2020 at 7:42 am

  I went over this site and I think you have a lot of superb info, saved to bookmarks (:.

 • soap boxes uk

  25 czerwca, 2020 at 7:42 am

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your site to come back later. All the best

 • wooyart

  25 czerwca, 2020 at 8:43 am

  There’s certainly a great deal to learn about this subject. I like all of the points you’ve made.

 • can you buy over the counter viagra?

  25 czerwca, 2020 at 10:23 am

  Wonderful article. I learn something a lot more tough on different blogs daily. It will always be promoting to read material from other writers and practice a little something from their shop. I?d favor to make use of some with the content on my blog site whether you don?t mind. Natually I?ll give you a web link on your internet blog. Many thanks for sharing.

 • cigarette burn repair

  25 czerwca, 2020 at 12:00 pm

  This is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very precise info… Many thanks for sharing this one. A must read article.

 • download mp3 terbaru 2020

  26 czerwca, 2020 at 12:29 am

  This site definitely has all the information and facts I wanted concerning this subject and didn’t know who to ask.

 • pozycjonowanie

  26 czerwca, 2020 at 1:05 am

  Hey, you used to write wonderful, but the last several posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 • Portugal property for sale

  26 czerwca, 2020 at 2:49 am

  Next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me just as much as this particular one. After all, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I truly believed you’d have something helpful to say. All I hear is a bunch of crying about something that you could fix if you weren’t too busy seeking attention.

 • tinyurl.com

  26 czerwca, 2020 at 5:44 am

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for?
  you make blogging look easy. The overall look
  of your web site is magnificent, let alone the content!

 • spcuniversity.privatesidesolutions.com

  26 czerwca, 2020 at 9:35 am

  Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger,
  and I was wondering your situation; many of us have created some nice procedures and we are looking to exchange
  solutions with others, be sure to shoot me an email if interested.

 • http://tinyurl.com

  26 czerwca, 2020 at 10:09 am

  Hi there very nice website!! Guy .. Excellent .. Amazing ..
  I will bookmark your website and take the feeds also?
  I am satisfied to seek out so many helpful information right here in the put up, we need work out more
  techniques on this regard, thank you for sharing. . . . . .

 • may ep mieng ly

  26 czerwca, 2020 at 4:06 pm

  Everything is very open with a very clear explanation of the challenges. It was definitely informative. Your website is very useful. Thank you for sharing!

 • tiktok takipçi

  26 czerwca, 2020 at 11:35 pm

  Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post plus the rest of the website is also very good.

 • black lives matter actblue

  27 czerwca, 2020 at 12:47 am

  Next time I read a blog, Hopefully it won’t disappoint me just as much as this one. I mean, Yes, it was my choice to read through, but I actually thought you would have something useful to talk about. All I hear is a bunch of complaining about something you could fix if you weren’t too busy seeking attention.

 • here

  27 czerwca, 2020 at 1:32 am

  I must thank you for the efforts you have put in writing this site. I am hoping to see the same high-grade content by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my own, personal website now 😉

 • how to use your phone less

  27 czerwca, 2020 at 2:21 am

  Good write-up. I absolutely appreciate this website. Continue the good work!

 • www.yigocn.com

  27 czerwca, 2020 at 2:56 am

  Normally I don’t read post on blogs, but I wish to say
  that this write-up very forced me to take a look at and do
  it! Your writing taste has been surprised me. Thank you, quite nice post.

 • unbiased chat app

  27 czerwca, 2020 at 3:33 am

  After checking out a few of the blog posts on your blog, I really appreciate your way of writing a blog. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back soon. Please visit my website too and let me know your opinion.

 • have a peek at these guys

  27 czerwca, 2020 at 4:02 am

  I’m still learning from you, as I’m trying to reach my goals. I absolutely love reading everything that is written on your site.Keep the aarticles coming. I liked it!

 • cancun resorts

  27 czerwca, 2020 at 4:53 am

  Next time I read a blog, Hopefully it doesn’t fail me just as much as this particular one. After all, I know it was my choice to read, but I genuinely thought you’d have something useful to say. All I hear is a bunch of moaning about something you can fix if you weren’t too busy looking for attention.

 • Laquette

  27 czerwca, 2020 at 5:41 am

  This is a topic which is close to my heart… Take care! Exactly where are your contact details though?

 • Carlena Hartshorne

  27 czerwca, 2020 at 5:43 am

  I just hope to notify you that I am new to putting up a blog and absolutely adored your webpage. Most likely I am probably to store your blog post . You simply have impressive article content. Delight In it for sharing with us your very own internet site report

 • free roblox gift cards

  27 czerwca, 2020 at 5:51 am

  May I simply just say what a relief to uncover a person that really knows what they’re talking about on the internet. You actually know how to bring a problem to light and make it important. A lot more people need to check this out and understand this side of your story. I was surprised that you aren’t more popular given that you definitely possess the gift.

 • options trading learning

  27 czerwca, 2020 at 7:15 am

  Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It’s always useful to read articles from other authors and use a little something from their websites.

 • cbd oil that works 2020

  27 czerwca, 2020 at 8:35 am

  Hello There. I found your blog the use of msn. This is an extremely well written article.

  I’ll be sure to bookmark it and come back to read extra of your helpful
  info. Thanks for the post. I will definitely comeback.

 • Google manual penalty

  27 czerwca, 2020 at 9:12 am

  This site truly has all of the information and facts I needed about this subject and didn’t know who to ask.

 • oman visit visa

  27 czerwca, 2020 at 12:02 pm

  I’m amazed, I have to admit. Seldom do I encounter a blog that’s both equally educative and amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The issue is something that too few people are speaking intelligently about. I’m very happy that I came across this during my hunt for something concerning this.

 • cbd oil that works 2020

  27 czerwca, 2020 at 1:21 pm

  I have been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts on this kind of area .
  Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this web site.

  Studying this info So i am satisfied to show
  that I’ve an incredibly excellent uncanny feeling I came upon just what I needed.

  I most without a doubt will make certain to don?t omit this website and provides it
  a glance on a relentless basis.

 • Sapid Agency - Best Nyc Seo

  27 czerwca, 2020 at 1:48 pm

  Sapid Agency is a Search Engine Optimization company in New York City that provides SEO Services. Their proprietary SEO strategies help struggling websites and aspiring business owners to rank their websites higher in multiple search engines like Google , Yahoo and Bing. They provide local and gmb map ranking for businesses in NYC and many other local areas. Find more at https://www.sapidagency.com/ @ 145 E 57TH NEW YORK, NY 10022, USA, +1 971 341 5608 USA

 • pmbok 6th

  27 czerwca, 2020 at 2:48 pm

  Great blog you have here.. It’s difficult to find excellent writing like yours nowadays. I honestly appreciate people like you! Take care!!

 • Nigeria Online Shopping

  27 czerwca, 2020 at 6:17 pm

  Good day! I could have sworn I’ve visited your blog before but after going through some of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly pleased I came across it and I’ll be book-marking it and checking back frequently.

 • como ver instagram privado

  27 czerwca, 2020 at 7:18 pm

  Very good info. Lucky me I discovered your site by chance (stumbleupon). I have book-marked it for later.

 • MetroClick specializes in building completely interactive products like Photo Booth for rental or sale, Touch Screen Kiosks, Large Touch Screen Displays , Monitors, Digital Signages and experiences. With our own hardware production facility and in-house software development teams, we are able to achieve the highest level of customization and versatility for Photo Booths, Touch Screen Kiosks, Touch Screen Monitors and Digital Signage. Visit MetroClick in NYC at http://www.metroclick.com/ or , 121 Varick St, New York, NY 10013, +1 646-843-0888.

 • buy instagram post likes

  28 czerwca, 2020 at 12:46 am

  Hi there! This blog post couldn’t be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I most certainly will send this information to him. Fairly certain he’s going to have a very good read. Thank you for sharing!

 • cbd oil that works 2020

  28 czerwca, 2020 at 2:11 am

  certainly like your web site however you
  need to check the spelling on quite a few of your posts.
  A number of them are rife with spelling problems and I find it very bothersome to tell the reality on the other hand I’ll
  certainly come back again.

 • cbd oil that works 2020

  28 czerwca, 2020 at 2:44 am

  This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally
  I’ve found something that helped me. Cheers!

 • FX시티가입

  28 czerwca, 2020 at 2:41 pm

  more https://www.wooricasinokorea.com 우리카지노총판

 • garavity forms

  28 czerwca, 2020 at 7:09 pm

  Aw, this was a very nice post. Taking a few minutes and actual effort to produce a superb article… but what can I say… I put things off a lot and don’t seem to get anything done.

 • Best CBD Oil

  28 czerwca, 2020 at 8:28 pm

  This is a good tip particularly to those new to the blogosphere. Simple but very accurate information… Thank you for sharing this one. A must read article!

 • MyTrafficJacker 2.0 Review

  28 czerwca, 2020 at 11:20 pm

  Wonderful article! We will be linking to this particularly great post on our website. Keep up the good writing.

 • reformas zaragoza

  28 czerwca, 2020 at 11:53 pm

  There is definately a lot to learn about this issue. I like all of the points you’ve made.

 • cbd oil that works 2020

  28 czerwca, 2020 at 11:55 pm

  It’s remarkable to pay a quick visit this site and reading the views of all mates
  concerning this paragraph, while I am also
  keen of getting experience.

 • Leeds car buyer

  29 czerwca, 2020 at 1:12 am

  I was very happy to find this site. I need to to thank you for your time just for this fantastic read!! I definitely really liked every bit of it and i also have you bookmarked to check out new stuff in your web site.

 • Benjamin Boi James Benjamin

  29 czerwca, 2020 at 2:01 am

  You should be a part of a contest for one of the highest quality sites on the net. I will recommend this blog!

 • cosmetology

  29 czerwca, 2020 at 3:40 am

  Everything is very open with a very clear explanation of the issues. It was really informative. Your website is extremely helpful. Many thanks for sharing!

 • emploi maroc

  29 czerwca, 2020 at 5:21 am

  After looking into a number of the blog articles on your web site, I seriously appreciate your way of blogging. I saved as a favorite it to my bookmark site list and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well and tell me how you feel.

 • cbd oil that works 2020

  29 czerwca, 2020 at 5:36 am

  Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter
  and said „You can hear the ocean if you put this to your ear.” She put the
  shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and
  it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic but I had to
  tell someone!

 • organization

  29 czerwca, 2020 at 6:09 am

  After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Is there an easy method you can remove me from that service? Many thanks.

 • women rompers

  29 czerwca, 2020 at 7:33 am

  Spot on with this write-up, I truly feel this site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the advice!

 • Hungerr Fighters Food Truck

  29 czerwca, 2020 at 8:36 am

  Hello there, I think your web site might be having web browser compatibility issues. When I take a look at your site in Safari, it looks fine however when opening in I.E., it has some overlapping issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up! Apart from that, fantastic blog.

 • surat yasin

  29 czerwca, 2020 at 10:13 am

  I absolutely love your website.. Pleasant colors & theme. Did you build this web site yourself? Please reply back as I’m trying to create my very own blog and would love to learn where you got this from or what the theme is called. Many thanks.

 • Architectural services in Harrow

  29 czerwca, 2020 at 11:31 am

  Saved as a favorite, I like your website!

 • runescape

  29 czerwca, 2020 at 12:18 pm

  After checking out a handful of the blog posts on your site, I really like your way of writing a blog. I saved it to my bookmark webpage list and will be checking back in the near future. Please check out my website as well and let me know what you think.

 • my blog

  29 czerwca, 2020 at 1:18 pm

  Hello here, just turned out to be aware about your weblog through Yahoo and bing, and realized that it’s pretty entertaining. I will be grateful in the event you continue on this post.

 • CBD Lube

  29 czerwca, 2020 at 11:40 pm

  informative

 • Dee Penny

  30 czerwca, 2020 at 5:47 am

  I really have to show you that I am new to blog posting and certainly loved your report. Most likely I am likely to remember your blog post . You seriously have fantastic article blog posts. Like it for share-out with us the best url document

 • iPod

  1 lipca, 2020 at 5:10 am

  I dugg some of you post as I thought they were very helpful extremely helpful

 • Jammy

  1 lipca, 2020 at 12:51 pm

  A fascinating discussion is worth comment. I believe that you should publish more on this topic, it may not be a taboo subject but usually folks don’t speak about such subjects. To the next! All the best!!

 • Heel Taps

  2 lipca, 2020 at 2:50 am

  Very good info. Lucky me I ran across your blog by chance (stumbleupon). I’ve book marked it for later.

 • Del

  2 lipca, 2020 at 1:09 pm

  After looking into a few of the blog articles on your web page, I honestly like your way of blogging. I book marked it to my bookmark website list and will be checking back in the near future. Please check out my web site too and let me know your opinion.

 • Porn

  2 lipca, 2020 at 10:04 pm

  Everything is very open with a clear description of the challenges. It was truly informative. Your site is useful. Many thanks for sharing!

 • grolyrto lemcs

  3 lipca, 2020 at 2:50 am

  But a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding pattern. „The price one pays for pursuing a profession, or calling, is an intimate knowledge of its ugly side.” by James Arthur Baldwin.

 • Derma Renew review

  3 lipca, 2020 at 3:52 am

  That is a very good tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very accurate info… Many thanks for sharing this one. A must read article.

 • Grande enquete covid-19

  3 lipca, 2020 at 2:20 pm

  You need to take part in a contest for one of the finest websites on the internet. I am going to recommend this web site!

 • Vape Wholesale

  3 lipca, 2020 at 3:01 pm

  Hello. Great job. I did not anticipate this. This is a excellent story. Thanks!

 • link

  3 lipca, 2020 at 3:43 pm

  Utterly composed articles, Really enjoyed reading through.

 • situs slot online

  4 lipca, 2020 at 5:38 am

  What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge concerning unexpected emotions.|

 • exterior pressure washing near me

  4 lipca, 2020 at 5:30 pm

  Pretty! This was an extremely wonderful post. Many thanks for providing these details.

 • Levi Maret

  5 lipca, 2020 at 11:05 am

  I just want to say I am newbie to blogging and seriously enjoyed you’re web site. Probably I’m want to bookmark your blog post . You really have amazing articles and reviews. Thanks a lot for sharing your web-site.

 • old cracked journal

  5 lipca, 2020 at 7:17 pm

  Hi, I think your website could possibly be having web browser compatibility problems. When I take a look at your blog in Safari, it looks fine however when opening in IE, it has some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, fantastic website!

 • mail order weed uk

  6 lipca, 2020 at 6:04 pm

  Unquestionably believe that which you said. Your favourite reason seemed to be at the internet the simplest thing to take into account of. I say to you, I certainly get irked while other people think about issues that they just don’t recognise about. You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out the whole thing with no need side effect , other folks could take a signal. Will likely be again to get more. Thanks

 • mail order weed uk

  6 lipca, 2020 at 6:17 pm

  Hello there, simply became alert to your blog thru Google, and located that it is truly informative. I am going to watch out for brussels. I’ll appreciate in case you proceed this in future. Numerous other people shall be benefited out of your writing. Cheers!

 • What are the ingredients in ProbioLite?

  6 lipca, 2020 at 7:03 pm

  Everything is very open with a very clear clarification of the issues. It was truly informative. Your site is very helpful. Thank you for sharing!

 • 우리카지노주소

  7 lipca, 2020 at 1:37 am

  good posting https://www.wooricasinokorea.com 월드카지노

 • iwc

  7 lipca, 2020 at 3:16 am

  Hello there! This post could not be written any better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He always kept preaching about this. I will forward this information to him. Pretty sure he’ll have a great read. Thanks for sharing!

 • 바카라사이트

  7 lipca, 2020 at 7:54 pm

  감사합니다 https://www.wooricasinokorea.com/margin 마진거래

 • Dentist Fort Worth

  8 lipca, 2020 at 12:31 am

  I conceive this web site has very wonderful indited subject matter articles.

Post a Comment