REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Med4EU sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu ustala niniejszy regulamin (określany dalej, jako: „Regulamin”) świadczenia usług drogą elektroniczną.
1.2. Używane w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Med4EU– spółka pod firmą Med4EU sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przasnyskiej 11A, 01-756 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla .st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000469197; Med4EU jest administratorem oraz operatorem Serwisu;
b) Serwis – strona internetowa pod adresem www.med4eu.co.uk wraz ze wszystkimi zakładkami i podstronami, której administratorem i operatorem jest Med4EU;
c) Użytkownik – każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich;
d) Umowa – umowa na organizację dostępu do leczenia w prywatnych placówkach medycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub przeprowadzenia refundacji kosztów leczenia w kraju rezydencji Klienta zawierana w postaci elektronicznej pomiędzy Użytkownikiem a Med4EU za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie;
e) Klient – Użytkownik, który zawarł z Med4EU Umowę lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia;
f) Opinia – opinia Klientów o jakości usług świadczonych przy pomocy Serwisu;
g) Panel Klienta – narzędzie do zarządzania usługą Serwisu i kontaktu z Med4EU dostępne po zalogowaniu przez klienta na stronie https://med4eu.co.uk.
h) Rejestracja – proces wykonywania przez Klienta wszystkich czynności koniecznych do korzystania z Panelu Klienta i zawarcia Umowy.

2. WARUNKI KORZYSTANIA Z PANELU KLIENTA
2.1. Korzystanie z Panelu Klienta, w tym w szczególności zawarcie Umowy za pośrednictwem Panelu Klienta, wymaga od Użytkownika/Klienta zapoznania się, zaakceptowania i przestrzegania treści niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu i Rejestracji.
2.2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Panel Klienta są zawarte w Regulaminie Serwisu oraz wymagają dodatkowego zainstalowania na urządzeniu końcowym programu Acrobat Reader lub innego programu obsługującego pliki w formacie PDF.
3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
3.1. Med4EU w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom zapoznanie się, z możliwością organizacji dostępu do leczenia w prywatnych placówkach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzenia refundacji kosztów leczenia w kraju rezydencji Klienta (zwane dalej organizacją leczenia).
3.2. Med4EU w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom zawarcie Umowy.
3.3. Proponując Użytkownikom organizację leczenia, Med4EU określa w Serwisie m.in. następujące informacje:
i) podstawy prawne przeprowadzenia refundacji kosztów leczenia w kraju rezydencji Klienta,
j) tabelę opłat,
k) ogólne warunki Umowy (OWU) stanowiące wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego,
l) listę dokumentów niezbędnych do sporządzenia wniosku o zwrot kosztów leczenia.
4. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
4.1. Med4EU udziela wiążących informacji, porad, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji indywidualnej. W tym celu Użytkownik wypełnia formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie podając:
a) imię i nazwisko,
b) adres email,
c) numer telefonu,
oraz wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zgłoszenia, w celach marketingowych, oraz zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.2. Nawiązanie współpracy z Med4EU i zawarcie Umowy
Warunkiem nawiązania współpracy i zawarcia Umowy z Med4EU jest rejestracja w Panelu Klienta. Rejestracja następuje poprzez:
a) podanie danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowe w Formularzu Rejestracyjnym,
b) zaakceptowanie treści Regulaminu i OWU,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy,
d) w przypadku Użytkownika zawierającego Umowę w imieniu dziecka. złożenie oświadczenia przedstawiciela ustawowego Pacjenta
Rejestracja w Serwisie jest jednoznaczna z zawarciem Umowy przez Użytkownika. Szczegóły zawarcia Umowy na organizację leczenia na rzecz osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych zawarte są w pkt. 4.22 niniejszego Regulaminu.
4.3. Panel Klienta
W procesie Rejestracji Klient podaje swój login i hasło, jakich chce używać w do logowania do Panelu Klienta. Po przejściu przez Klienta procesu Rejestracji, Klient otrzyma od Med4EU e-mail z linkiem do potwierdzenia adresu. Po potwierdzeniu adresu przez Klienta Med4EU prześle e-mail z potwierdzeniem dostępu do Panelu Klienta i linkiem do strony logowania.
Panel Klienta służy do:
a) przekazywania przez Klienta skanów dokumentów niezbędnych do przygotowania i złożenia wniosku o refundację kosztów, o których mowa w Serwisie.
b) korespondencji e-mailowej między Klientem a Med4EU,
c) przekazywania dokumentacji Klientowi przez Med4EU
4.4. Formularz Rejestracyjny
Formularz Rejestracyjny wypełniony w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy drogą elektroniczną podczas rejestracji, jest dostępny po zalogowaniu się w Panelu Klienta. Warunkiem świadczenia usług objętych Umową jest uzupełnienie wszystkich informacji zawartych w Formularzu przez Klienta oraz ich aktualizacja zgodnie ze stanem faktycznym. Zgody i oświadczenia złożone przez Klienta podczas rejestracji w Serwisie pozostają w mocy na czas trwania Umowy.
4.5. Dostępne formy płatności
Med4EU przyjmuje płatności za organizację dostępu do leczenia:
a) za pośrednictwem systemu EspagoLink, kartą kredytową lub płatniczą, która została dopuszczona przez bank do realizacji transakcji w środowisku internetowym lub
b) tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek Med4EU nr 94 1140 2004 0000 3302 7717 9322 prowadzony przez mbank, połączonym z przesłaniem Med4EU potwierdzenia przelewu drogą mailową.
4.6. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu EspagoLink operatorem płatności jest PSP-Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Lelewela 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352235, NIP 8992689516, REGON 021215833, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,- zł ⎯ wpłacony w całości.
4.7. PSP-Polska Spółka z o.o. nie przechowuje środków przekazywanych przez Klienta, a jedynie umożliwia pod względem technicznym przepływ środków do systemów Elavon, w celu ich przetworzenia i rozliczenia na rzecz Med4EU. PSP-Polska Spółka z o.o. realizuje usługę we współpracy z Elavon Financial Services Limited (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w Polsce. Siedziba oddziału: Puławska 17, 02-515 Warszawa, która jest wpisana na listę Agentów Rozliczeniowych Narodowego Banku Polskiego działających zgodnie z ustawą o elektronicznych instrumentach płatniczych, dalej też jako „Agent rozliczeniowy”.
4.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz poufności danych osobowych i firmowych, PSP Spółka z o.o. zapewnia i gwarantuje, że działa zgodnie z standardem bezpieczeństwa PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), co poświadcza aktualny certyfikat dostępny na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: http://www.espago.com.
4.9. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie i zawarciu umowy Klient otrzyma na adres email użyty przy rejestracji spersonalizowany link wraz z instrukcją, przy użyciu którego należy uregulować płatność za przygotowanie wniosku kartą kredytową na stronie płatności zabezpieczonej protokołem SSL.
4.10. Po otwarciu linku zamieszczonego na subdomenie strony Med4EU, Klient dokonuje płatności. W tym celu wpisuje swoje dane, tj. imię, nazwisko, nr karty, nr CVV, okres ważności karty.
4.11. Po poprawnym dokonaniu płatności przez klienta na rachunek Med4EU i weryfikacji płatności przez bank (wydawcę karty płatniczej) PSP Polska przekazuje Med4EU potwierdzenie dokonania płatności otrzymane od Agenta Rozliczeniowego a Klient otrzymuje potwierdzenie na maila, że transakcja przebiegła pomyślnie.
4.12. Płatność dokonana przez Klienta za pośrednictwem systemu EspagoLink nie może być anulowana.
4.13. W przypadku braku możliwości poprawnego wykonania zlecenia płatności z powodu podania przez Klienta niepełnych danych, niezbędnych do dokonania płatności, system Espago wstrzyma przekazanie płatności Med4EU.
4.14. Kartą Płatniczą w Serwisie Med4EU może posługiwać się wyłącznie jej posiadacz, tj. osoba, której dane znajdują się na karcie.
4.15. Med4EU nie pobiera i nie przechowuje numerów kart płatniczych a jedynie informacje o typie karty oraz 4 ostatnie cyfry jej numeru. Dane wrażliwe kart płatniczych z wyłączeniem numerów CVV są przechowywane przez PSP Polska Sp. z o.o. oraz Agenta Rozliczeniowego.
4.16. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym Klient zobowiązany jest do zamieszczenia potwierdzenia przelewu w Panelu Klienta. Za dzień wykonania zapłaty uznaje się datę uznania rachunku przez bank.
4.17. Klient będzie otrzymywał za pośrednictwem Serwisu fakturę VAT od Med4Eu za każdą wniesioną opłatę. Klient rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT bez podpisu odbiorcy dostarczanych drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Wszystkie faktury będą również dostępne do pobrania z Konta Klienta.
4.18. Reklamacje związane z płatnością elektroniczną oraz działaniem strony internetowej należy kierować pisemnie na adres Med4EU sp. z o.o., ul. Przasnyska 11A/294, 01-756 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email na adres: reklamacje@med4eu.com.
4.19. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady lub nieprawidłowości; (2) żądania; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Med4EU Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4.20. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Med4EU następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
4.21. Warunek zawieszający Umowy.
Po rejestracji w Panel klienta i zawarciu Umowy, zgodnie z OWU Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty administracyjnej w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Uiszczenie opłaty jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Klienta przez Med4EU w ramach Umowy. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty Med4EU przekaże Klientowi drogą mailową potwierdzenie zawarcia Umowy na organizację leczenia. Brak uiszczenia opłaty przez Klienta zawiesza wykonanie Umowy do czasu zapłaty.
4.22. Zawarcie Umowy na organizację leczenia na rzecz osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych.
W przypadku zawierania Umowy na organizację leczenia na rzecz osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych przy rejestracji w Panelu Klienta przedstawiciel ustawowy Klienta zobowiązany jest podać wszelkie wymagane dane osobowe dotyczące zarówno Klienta jak i przedstawiciela ustawowego oraz złożyć oświadczenie, o którym mowa w par.5 Ogólnych Warunków Umowy. W tym przypadku Med4EU zamieści na Koncie Klienta dodatkowy formularz do uzupełnienia danych osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, który przedstawiciel ustawowy jest zobowiązany wypełnić. Med4EU zaleca przedstawicielowi ustawowemu zapoznanie się z informacjami na temat obsługi pacjenta niepełnoletniego lub nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych w wybranej placówce medycznej.
a) Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 13 roku życia oraz pozostałe osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych
Wszelkie czynności prawne związane z zawarciem Umowy na organizację leczenia oraz jej realizacją wykonywane są przez przedstawiciela ustawowego Klientów niepełnoletnich, które nie ukończyły 13 roku życia oraz pozostałych Klientów nieposiadających zdolności do czynności prawnych jak jego własne, w tym w szczególności:
• Umowa na organizację leczenia zawierana jest przez przedstawiciela ustawowego Klienta, który jest stroną Umowy.
• Wszelkie oświadczenia składane są przez przedstawiciela ustawowego Klienta jak jego własne
b) Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia oraz pozostałe osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych
Wszelkie czynności prawne związane z zawarciem Umowy na organizację leczenia oraz jej realizacją wykonywane są przez przedstawiciela ustawowego Klientów niepełnoletnich, które ukończyły 13 rok życia oraz pozostałych Klientów o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, w imieniu i na rzecz Klienta, w tym w szczególności:
• Umowa na organizację leczenia zawierana jest przez Klienta, w imieniu i na rzecz którego działa jego przedstawiciel ustawowy.
• Wszelkie oświadczenia składane są przez przedstawiciela ustawowego Klienta w imieniu i na rzecz Klienta .

4.23. Dane osobowe
Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do własnych danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy się zwrócić listownie do Med4EU na adres: Med4EU sp. z o.o. z ul. Przasnyska 11A/294, 01-756 Warszawa, lub w formie elektronicznej na adres: biuro@med4eu.com. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania umowy na organizacje leczenia, żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy na organizację leczenia.
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
5.1. Prezentowane w Serwisie informacje, materiały lub ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy i nie są ofertą w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
5.2. Med4EU nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń zaistniałych podczas przeglądania Serwisu a powstałych z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych), nieprawidłowe działanie Serwisu pod względem technicznym i przerwy w dostępności Serwisu ani za utrudnienia spowodowane działaniami siły wyższej.
5.3. Med4EU zwraca uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, takie jak możliwość przejęcia przez podmioty nieuprawnione danych Klienta w trakcie ich teletransmisji, przejęć haseł przez osoby trzecie, zainfekowania systemu Klienta wirusami oraz mogących powstać w takich wypadkach szkód i zaleca Klientom korzystanie z Serwisu z zachowaniem należytej staranności i ostrożności. W szczególności Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła dostępu do indywidulanego konta Klienta
5.4. Med4EU nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Klientów w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Klientów oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Użytkownik ponosi odpowiedzialność za:
a) sposób, w jaki Klient korzysta z Serwisu i za wynikłe z tego skutki;
b) szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Klienta;
5.5. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Klienta obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
5.6. Postępowania reklamacyjne dotyczące organizacji przez Med4EU dostępu do leczenia w prywatnych placówkach medycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzenia refundacji kosztów leczenia w kraju rezydencji Klienta regulują Ogólne Warunki Umowy.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1. Med4EU udostępnia bezpłatnie treść Regulaminu Użytkownikom, przed zawarciem Umowy na organizacje leczenia, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemów teleinformatycznych, którymi posługują się Użytkownicy.
6.2. Med4EU może ustanawiać dodatkowe regulaminy, warunki, zasady, etc., regulujące szczegółowo daną usługę lub pakiet takich usług, oferowanych przez Med4EU w ramach Serwisu. Postanowienia Regulaminu w żaden sposób nie uchybiają innym wzorcom umowy stosowanym przez Med4EU w szczególności Ogólnym Warunkom Umowy
6.3. Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Med4EU poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu w Serwisie www.med4eu.co.uk. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą zamieszczenia go w Serwisie.
6.4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo polski sąd powszechny.
6.5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.