Regulamin Serwisu

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) wydany został przez Med4EU Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”) z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Warsztatowa 11, 53-014 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze sądu rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej pod numerem KRS 0000469197, REGON 022183064, NIP 8992745290 posługuje się adresem internetowym med4eu.co.uk oraz adresem poczty elektronicznej biuro@med4eu.com.
 2. Regulamin określa warunki, na jakich Spółka udostępnia nieodpłatnie możliwość korzystania z niniejszego serwisu internetowego, med4eu.co.uk, zwanego dalej „Serwisem”
  w tym z zawartych w nim treści lub narzędzi lub z świadczonych w ten sposób usług. W razie braku zgody na te warunki, korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne. Serwis Spółki zawiera odnośniki do innych serwisów internetowych, do których niniejszy Regulamin nie ma zastosowania. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności w innych serwisach.
 3. Usługi i treści dostępne w Serwisie dostępne są dla wszystkich użytkowników.
 4. W Serwisie Spółka udostępnia:
  1. wybrane informacje o niektórych usługach Spółki lub podmiotów współpracujących ze Spółką;
  2. narzędzia ułatwiające komunikację w formie formularzy;
  3. okresowo narzędzia umożliwiające korzystanie z aktualnych promocji i akcji specjalnych Spółki
 5. Pełne korzystanie z Serwisu wymaga:
  1. posiadania dostępu do komputera lub innego urządzenia z systemem operacyjnym obsługującym popularne przeglądarki internetowe;
  2. włączenia obsługi plików typu cookie oraz javascript.
 6. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.
 7. W trakcie korzystania z Serwisu w systemie teleinformatycznym korzystającego instalowane są pliki cookie.
 8. W określonych podstronach Serwisu, w ramach zamawianych przez użytkowników Usług, Spółka publikuje formularze gromadzące dane osobowe. Zasady gromadzenia i wykorzystania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności Serwisu.
 9. Spółka dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Serwisu możliwe było z wszystkich popularnych typów komputerów, systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednak nie gwarantuje możliwości i efektywności korzystania z Serwisu w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.
 10. Korzystanie z Serwisu następuje za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy użytkownikiem a Spółką.
 11. Spółka dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Serwisu.
 12. Użytkownik Serwisu nie może przesyłać za jego pomocą treści o charakterze bezprawnym i ponosi pełną odpowiedzialność wobec Spółki jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane do Spółki.
 13. Korzystanie z Serwisu oraz zawartych w nich treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem tych stron oraz z przepisami prawa, Regulaminu oraz dobrymi obyczajami. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez zgody Spółki, bez względu na szczególną ochroną zapewnianą przez przepisy prawa, w tym prawno-autorską.
 14. Zawartość Serwisu, w tym jego treść, kształt i konstrukcja chronione są polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych w Serwisie zastrzeżone są na rzecz właściciela Serwisu bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
 15. Żadna część Serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody właściciela, chyba że regulamin stanowi inaczej.
 16. Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w Serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.
 17. Ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się w Serwisie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku, chyba że w danym przypadku określono inaczej. Ustawianie hiperlinków w Serwisie, w szczególności deep links, inline-links lub linków w technologii Frame, jest dopuszczalne wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą właściciela.
 18. Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.
 19. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i dostępnych treści, narzędzi można zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Spółki ul. Przasnyska 11A/294, 01-756 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres reklamacje@med4eu.com.
 20. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Spółkę pisemnie, lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Użytkownikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia.
 21. Spółka dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, dokładne oraz dostępne nieprzerwanie.
 22. O zmianach Regulaminu Spółka informuje przez ogłoszenie nowego Regulaminu w Serwisie.
 23. Spółka może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych w Serwisie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych w Serwisie. O zmianach istotnych cech usług i narzędzi Spółka informuje ogłoszeniem w Serwisie.
 24. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.