OGÓLNE WARUNKI UMOWY NA ORGANIZACJĘ DOSTĘPU DO LECZENIA W PRYWATNYCH PLACÓWKACH MEDYCZNYCH NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I PRZEPROWADZENIA REFUNDACJI KOSZTÓW LECZENIA W KRAJU REZYDENCJI KLIENTA

§1
Ogólne warunki umowy (dalej „OWU”) stanowią̨ wzorzec umowy na organizację dostępu do leczenia w prywatnych placówkach medycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzenia refundacji kosztów leczenia w kraju rezydencji Klienta przez Med4EU sp z o.o. w rozumieniu art.384 par.1 k.c..
§2
DEFINICJE
Ilekroć w OWU używane są następujące określenia, przyjmują one nadane im poniżej znaczenie, a jeśli nie są wymienione poniżej – znacznie nadane im w treści OWU:
a) Med4EU – spółka pod firmą Med4EUsp. z o.o. z siedzibą w Warszwie, przy ul. Przasnyskiej 11A, 01-756 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000469197; Med4EU jest administratorem oraz operatorem Serwisu;
b) Serwis – strona internetowa pod adresem www.med4eu.co.uk wraz ze wszystkimi zakładkami i podstronami, której administratorem i operatorem jest Med4EU;
c) Użytkownik – każda osoba korzystającą z Serwisu, bez względu na to czy działa we własnym imieniu czy w imieniu lub na rzecz osób trzecich;
d) Umowa – umowa na organizację dostępu do leczenia w prywatnych placówkach medycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i/lub przeprowadzenia refundacji kosztów leczenia w kraju rezydencji Klienta zawierana w postaci elektronicznej pomiędzy Użytkownikiem a Med4EU za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w Regulaminie oaz niniejszych OWU;
e) Klient – Użytkownik, który zawarł z Med4EU Umowę lub podejmuje czynności zmierzające do jej zawarcia;
f) Panel Pacjenta – narzędzie do zarządzania usługą Serwisu i kontaktu z Spółką dostępne po zalogowaniu przez klienta na stronie https://med4eu.co.uk.
g) Regulamin – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zamieszczony w Serwisie
h) Leczenie – szereg czynności medycznych, z użyciem stosownych leków i aparatury, zmierzających do przywrócenia równowagi (homeostazy) organizmu dotkniętego chorobą lub kalectwem; postępowanie lekarskie, którego celem jest przywrócenie zdrowia choremu lub poprawa jego jakości życia.
i) Etap Leczenia – część Leczenia taka jak konsultacje medyczne i/lub diagnostyka, leczenie zachowawcze, leczenie operacyjne, rehabilitacja.
j) Epizod Medyczny – proces leczenia składający się z jednego lub kilku Etapów Leczenia w ramach jednej dziedziny medycyny; w szczególności może obejmować konsultacje lekarskie i diagnostykę z kilku dziedzin medycyny, w wyniku których zostanie postawiona diagnoza i przeprowadzone leczenie z jednej dziedziny medycyny.
§3
PRZEDMIOT UMOWY
1. KLIENT zleca, a Med4EU przyjmuje do wykonania zlecenie, polegające na organizacji dostępu do leczenia w prywatnych placówkach medycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzenia refundacji kosztów leczenia w kraju rezydencji Klienta, a polegającej na:
A. pomocy w wyborze placówki medycznej, która podejmie się przeprowadzenia świadczeń medycznych wobec KLIENTA i przygotowaniu rozliczenia kosztów leczenia zgodnie z przepisami Kraju Rezydencji lub
B. podjęciu się czynności o charakterze administracyjnym, niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy, w szczególności pozyskania na podstawie udzielonych pełnomocnictw od wybranej palcówki medycznej, o której mowa w §4 ust.2 dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o zwrot kosztów leczenia obejmującego Etap Leczenia lub Epizod Medyczny (dalej „Wniosek”), przygotowaniu w imieniu KLIENTA Wniosku na podstawie przepisów kraju rezydencji, kompletowaniu dokumentów niezbędnych do sporządzenia Wniosku, ewentualnym tłumaczeniu Wniosku wraz z załącznikami na język kraju rezydencji, złożeniu Wniosku w imieniu KLIENTA, lub
C. pomocy w uzyskaniu finansowania kosztów świadczeń medycznych, należnych placówce medycznej przeprowadzającej te świadczenia do wysokości kosztów refundacji
§4
OŚWIADCZENIA KLIENTA
1. KLIENT oświadcza, że posiada status osoby ubezpieczonej w kraju rezydencji i status ten zachowa w okresie niezbędnym do zakończenia procesu refundacji kosztów przeprowadzenia świadczenia medycznego, określonym w Załączniku nr 1.
2. KLIENT oświadcza, że wszelkie informacje i dane przekazane Med4EU za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego lub w Panelu Klienta są zgodne ze stanem faktycznym.
3. KLIENT oświadcza, że przyjął do wiadomości, iż Med4EU nie jest podmiotem świadczącym świadczenia medyczne oraz że dla uzyskania świadczenia medycznego konieczne jest zawarcie pomiędzy KLIENTEM a wybraną przez niego placówką medyczną odrębnej umowy o udzielenie świadczenia medycznego, w konsekwencji KLIENT oświadcza, że jest świadomy, iż Med4EU nie odpowiada za możliwe negatywne skutki nienależytego wykonania świadczenia medycznego przez wyżej opisaną placówkę medyczną.
4. KLIENT oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż kwota zwrotu kosztów leczenia określana jest przez narodową jednostkę finansującą świadczenia zdrowotne w kraju rezydencji KLIENTA (dalej „NJFŚZ”).
5. KLIENT oświadcza, że został poinformowany o ewentualnej konieczności pokrycia przez niego możliwej różnicy pomiędzy uzyskanym zwrotem kosztów od NJFŚZ, a poniesionymi faktycznie kosztami leczenia.
§5
OŚWIADCZENIA USTAWOWEGO PRZEDSTAWICIELA KLIENTA
Przedstawiciel ustawowy Klienta oświadcza i gwarantuje, iż przysługuje mu pełnia praw pozwalających na samodzielną reprezentację Klienta w zakresie rejestracji profilu Klienta w serwisie www.med4eu.co.uk oraz na składanie w imieniu i na rzecz Klienta wszelkich oświadczeń, udzielanie wszelkich zgód przewidzianych Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną oraz Umową na organizację leczenia, a w szczególności na przekazywanie i udostępnianie danych osobowych Klienta, obejmujących także dane wrażliwe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz udzielenie zgody na ich przetwarzanie.”
§6
OŚWIADCZENIE Med4EU
Med4EU oświadcza, że posiada wiedze i umiejętności niezbędne do przygotowania Wniosku wraz z załącznikami o rozliczenie kosztów leczenia transgranicznego w kraju rezydencji KLIENTA i dołoży wszelkich starań by w wyniku Umowy KLIENT uzyskał maksymalny zwrot kosztów leczenia.
§7
ORGANIZACJA LECZENIA
1. Opis ogólnych zasad organizacji leczenia i przygotowania Wniosku zawarty jest w Serwisie.
2. KLIENT może opłacić koszty leczenia z własnych środków lub skorzystać z pożyczki na opłacenie kosztów leczenia transgranicznego.
3. Warunki udzielenia pożyczki na leczenie transgraniczne będą uregulowane odrębną umową.
4. KLIENT dokonuje wyboru placówki medycznej z listy placówek wskazanych przez Med4EU
i informuje Med4EU o dokonanym wyborze.
5. Termin wizyty/zabiegu KLIENT ustala z wybrana placówką medyczną i informuje Med4EU o tym terminie i o wszystkich kolejnych terminach wizyt/badań/zabiegów wynikających z procesu diagnostyki/leczenia oraz o zakresie kolejnych usług medycznych.
6. Jeżeli w jakimkolwiek momencie procesu diagnostyki/leczenia przewidywane czynności będą wymagały odrębnej zgody NJFŚZ w kraju rezydencji KLIENTA, wówczas Med4EU poinformuje o tym KLIENTA. Poddanie się KLIENTA takim czynnościom przed uzyskaniem NJFŚZ odbywa się na wyłączne ryzyko KLIENTA.
7. Med4EU zaleca, aby KLIENT poddający się transgranicznej opiece zdrowotnej posiadał ważną na czas leczenia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaną przez kraj rezydencji KLIENTA. Med4EU nie odpowiada za skutki wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń medycznych w trakcie leczenia transgranicznego.
8. Po zakończeniu Etapu Leczenia Med4EU we współpracy z placówką medyczną, o której mowa ust.4 przygotuje komplet niezbędnych dokumentów medycznych i finansowych do złożenia Wniosku.
9. KLIENT jest zobowiązany do dostarczenia Med4EU scanów dokumentów potwierdzających rezydenturę i ubezpieczenie, określonych w Załączniku nr 1 jako niezbędnego elementu wniosku o refundację.
10. Po zakończeniu danego Etapu Leczenia lub Epizodu Medycznego Leczenia KLIENT zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć komplet dokumentów niezbędnych do sporządzenia Wniosku zgodnie z Załącznikiem nr 1.
11. W przypadku, gdy NJFŚZ w kraju rezydencji KLIENTA zażąda informacji lub dokumentów innych niż zawarte w Załączniku nr 1, KLIENT na wezwanie Med4EU niezwłocznie dostarczy te wszelkie informacje lub dokumenty, których zażądała NJFŚZ.
12. Niewywiązanie się KLIENTA ze zobowiązania zawartego w ust.10 skutkuje brakiem możliwości złożenia Wniosku przez Med4EU i przeprowadzenia refundacji kosztów leczenia w kraju rezydencji KLIENTA.
13. Niewywiązanie się KLIENTA ze zobowiązania zawartego w ust.11 może skutkować brakiem możliwości przeprowadzenia refundacji kosztów leczenia w kraju rezydencji KLIENTA.
14. W przypadku niewywiązania się KLIENTA ze zobowiązania zawartego w ust.9-11, Med4EU wezwie KLIENTA do dostarczenia brakujących dokumentów w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania wysyłając e-mail na adres wskazany w Formularzu Rejestracyjnym. Jeśli po upływie uzgodnionego z KLIENTEM terminu, KLIENT nie dośle brakujących dokumentów będzie to skutkować niemożliwością złożenia wniosku.
§8
UPOWAŻNIENIE Med4EU
1. KLIENT mocą Umowy udziela Med4EU wyłącznego i uzasadnionego celem i okolicznościami zawarcia niniejszej Umowy pełnomocnictwa, z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw, do:
• reprezentowana KLIENTA przed organami NJFŚZ w celu dochodzenia kwot zwrotu kosztów świadczenia opieki zdrowotnej przysługującego KLIENTOWI w związku z realizacją procedury leczenia transgranicznego realizowanego na terenie Polski, w tym w szczególności do składania wszelkich wniosków i oświadczeń, niezbędnych i koniecznych dla realizacji celu pełnomocnictwa;
• zwracania się do placówki medycznej wskazanej w par.7 ust.4 lub jakiejkolwiek innej placówki medycznej, świadczącej w tym czasie świadczenia medyczne na rzecz KLIENTA a pozostające w związku z przedmiotem niniejszego pełnomocnictwa z żądaniem wydania dokumentacji medycznej dotyczącej KLIENTA i pozostającej w związku ze świadczeniami medycznymi w tym świadczeniami zabiegowymi zrealizowanymi i planowanymi do realizacji przez KLIENTA oraz z żądaniem udzielenia informacji medycznych ich dotyczących, w tym objętych tajemnicą lekarską.
• odbioru rachunków lub faktur, wystawionych KLIENTOWI przez placówkę medyczną wskazaną w par.7 ust.4 lub jakiejkolwiek inne placówki medyczne realizujące świadczenia medyczne na rzecz KLIENTA w tym dokumentujące koszty leczenia i pobytu.
2. Klient przyjmuje do wiadomości, że pełnomocnictwo, o którym mowa w ust.1 jest niezbędne do wykonania Umowy i jego odwołanie może uniemożliwić jej wykonanie.
3. Na żądanie Med4EU KLIENT zobowiązany będzie potwierdzić powyższe pełnomocnictwo na piśmie w terminie 7 dni od dnia takiego żądania.
§9
WYNAGRODZENIE I OPŁATY UMOWNE
1. KLIENT zobowiązany jest do uiszczania na rzecz Med4EU opłat związanych z realizacją Umowy w wysokości określonej w Tabeli Opłat udostępnionej w Serwisie.
2. Rozpoczęcie realizacji Umowy na rzecz KLIENTA następuje niezwłocznie po wniesieniu stosownej opłaty administracyjnej w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat.
3. W przypadku zlecenia Med4EU tłumaczenia z języka polskiego na język angielski dokumentacji stanowiącej załączniki do Wniosku KLIENT jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za tłumaczenia w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat
4. Opłaty administracyjne określone w Tabeli Opłat nie podlegają zwrotowi w przypadku rozwiązania Umowy przez KLIENTA.
5. W przypadku zawieszenia realizacji Umowy przez KLIENTA poprzez odroczenie decyzji o leczeniu wniesione Opłaty administracyjne zarachowane zostaną na poczet opłat dotyczących wznowienia leczenia w przyszłości.
6. KLIENT jest zobowiązany do uiszczenia opłaty success fee w wysokości wskazanej w Tabeli Opłat pomniejszonej o uiszczoną opłatę administracyjną, o której mowa w ust. 2 powyżej, w terminie do 7 dni od daty otrzymania mailowego zawiadomienia od Med4EU o uzyskaniu potwierdzenia kwoty refundacji od NJFŚZ.
7. KLIENT zobowiązany jest do uiszczania na rzecz placówki medycznej, o której mowa w §7.5 dopłat do kosztów leczenia powyżej spodziewanych kwot refundacji od NJFŚZ, w formie i wysokości wskazanej przez placówkę medyczną. Odmowa zapłaty oznaczać będzie odstąpienie przez KLIENTA od Umowy.
8. Ostateczne rozliczenie ewentualnych dopłat nastąpi w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania przez Med4EU informacji o faktycznej wysokości refundacji poszczególnych świadczeń medycznych.
9. Formy płatności określa pkt. 4.5 Regulaminu.
10. Z zastrzeżeniem przypadków szczegółowo wymienionych w treści Umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w § 9 pokrywa koszty realizacji Umowy oraz przygotowania Wniosku, w tym w szczególności koszty sporządzenia i złożenia Wniosku oraz koszty tłumaczeń załączników do Wniosku, o ile zostało zlecone Med4EU.
§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Med4EU odpowiedzialna jest dołożyć należytej staranności i dbałości o interesy KLIENTA przy świadczeniu usług, będących przedmiotem Umowy, z zachowaniem standardów profesjonalnych.
2. Med4EU ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonania Umowy wyłącznie pod względem zgodności z wymogami formalnymi, w szczególności wyłącznie w zakresie sfery formalnej związanej z rozpatrywaniem Wniosku przez właściwą NJFŚZ. W szczególności Med4EU nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu nieprzyznania refundacji KLIENTOWI z przyczyn innych aniżeli przyczyny formalne i leżące po stronie Med4EU.
3. Med4EU nie odpowiada za jakiekolwiek skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, jeżeli związane to było z okolicznościami po stronie KLIENTA, w tym w szczególności odmową lub niedokonaniem czynności KLIENTA niezbędnych do wykonania przez Med4EU przedmiotu Umowy, w tym w szczególności określonych w §.7.
4. Jeżeli do wykonania postanowień Umowy wymagane będzie współdziałanie Stron, Med4EU nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku takiego współdziałania ze strony KLIENTA.
5. Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszego §10, Med4EU w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za utracone korzyści KLIENTA.
6. Med4EU ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy na zasadach ogólnych, wynikających z kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.
7. KLIENT przyjmuje do wiadomości, że Med4EU nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i skutek leczenia schorzenia KLIENTA w zakresie, w jakim szkoda KLIENTA spowodowana została przez działanie lub zaniechanie placówki medycznej, w której odbywa się leczenie KLIENTA lub wynika ona z faktu podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji dotyczących schorzenia KLIENTA. W takim przypadku KLIENT może dochodzić odszkodowania bezpośrednio od placówki medycznej.
§11
REKLAMACJE
1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi oferowane w ramach organizacji przez Med4EU dostępu do leczenia w prywatnych placówkach medycznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzenia refundacji kosztów leczenia w kraju rezydencji Klienta są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz niniejszych Ogólnych Warunków Umowy.
2. Reklamacje dotyczące sposobu i jakości usług, o których mowa w ust.1 Klient zobowiązany jest zgłaszać Med4EU pisemnie na adres: Med4EUSp. z o.o. ul Przasnyska 11A/294, 01-756 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email na adres: reklamacje@med4eu.com. Prawidłowo zgłoszona reklamacja powinna zawierać co najmniej dane Klienta zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz powinna wskazywać wady i nieprawidłowości w procesie świadczenia usług.
3. Oceny przedmiotu reklamacji oraz jej zasadności dokonuje pracownik lub upoważniony przedstawiciel Med4EUw terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Med4EU reklamacji odpowiadającej wymogom określonym w punktach poprzedzających.
4. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, po przeprowadzeniu konsultacji z Klientem, Med4EU ustali środki zaradcze, mające na celu doprowadzenie funkcjonowania Serwisu do zgodności z Regulaminem.
§12
ŚWIADCZENIE USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. KLIENT wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, opublikowana w dzienniku Ustaw 2002 Nr 144 poz. 1204.
2. KLIENT oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną i zaakceptował jego treść. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym pod adresem www.med4eu.co.uk.
§ 13
OBOWIĄZYWANIE UMOWY
1. Uiszczenie opłaty, o której mowa w par.9 ust. 2 i 3 jest warunkiem rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Klienta przez Med4EU w ramach Umowy. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty Med4EU przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na organizację leczenia. Brak uiszczenia opłaty przez Klienta zawiesza wykonanie Umowy do czasu zapłaty.
2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Umowa nadal obowiązuje w stosunku do niezakończonego Etapu Leczenia.
4. KLIENT może rozwiązać niniejszą Umowę za elektronicznym powiadomieniem Med4EU na adres biuro@med4eu.com, ze skutkiem natychmiastowym, w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Med4EU jego zobowiązań wynikających z Umowy, które pozostaje nienaprawione pomimo dwukrotnego wezwania Med4EUdo zaprzestania naruszeń.
5. Med4EU może rozwiązać niniejszą Umowę, za elektronicznym powiadomieniem KLIENTA na adres wskazany przez KLIENTA w Formularzu Rejestracyjnym, ze skutkiem natychmiastowym, w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez KLIENTA któregokolwiek ze zobowiązań, wynikających z Umowy, które pozostaje nienaprawione pomimo wezwania KLIENTA do zaprzestania naruszeń.
6. W wypadkach, o których mowa w § 13.5. powyżej, Med4EU może według swego uznania, zamiast rozwiązania Umowy, zawiesić wykonywanie zobowiązań Med4EU wynikających z Umowy do czasu wywiązania się przez KLIENTA z Jego zobowiązań. Med4EU nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu opóźnień będących skutkiem zawieszenia wykonywania Umowy zgodnie z niniejszym § 13.5. Umowy.
7. W przypadku, gdy rozwiązanie Umowy, o którym mowa powyżej, zostało spowodowane okolicznościami leżącymi po stronie KLIENTA:
a. opłaty określone w § 9 ust. 3 i 4 nie podlegają zwrotowi,
b. opłata określona w § 9 ust.7 będzie wymagalna na rzecz Med4EU w pełnej wysokości na zasadach określonych w § 9 pomimo rozwiązania Umowy.
8. Umowa może zostać rozwiązana wyłącznie w wypadkach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa, w OWU oraz z ważnych przyczyn.
§14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory na tle zawarcia, obowiązywania i wykonania Umowy na organizację leczenia będą rozstrzygane przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Med4EU.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.
.
Załącznik nr 1

OGÓLNE WARUNKI UMOWY NA ORGANIZACJĘ DOSTĘPU DO LECZENIA W PRYWATNYCH PLACÓWKACH MEDYCZNYCH NA TERENIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I PRZEPROWADZENIA REFUNDACJI KOSZTÓW LECZENIA W KRAJU REZYDENCJI KLIENTA

Dokumenty potwierdzające rezydenturę i ubezpieczenie
I. Dokumenty potwierdzające ubezpieczenie w NJFŚZ:
1. Anglia
a) Scan dokumentu z nadanym numerem NHS
b) Scan insurance card
II. Dokumenty potwierdzające rezydenturę:
1. Anglia
Dokumenty potwierdzające rezydenturę muszą pokrywać okres przed i po leczeniu, a co najmniej jeden z nich musi być datowany na nie więcej niż 3 miesiące przed lub po leczeniu.
Wymagane są co najmniej dwa oficjalne dokumenty na których widać imię i nazwisko oraz stały adres zamieszkania KLIENTA:
a) Pierwszy dokument to wyciąg bankowy pokazujący płatności w Anglii przed i po dacie leczenia.
b) Drugi dokument to na przykład:
– Rachunek council tax
– Rachunek za wodę, gaz lub elektryczność
– Dokument podatkowy (tax assessment, statement of account, notice of coding), z wykluczeniem formularzy P45 i P60
– Oficjalny list z funduszu świadczeń socjalnych potwierdzający prawo do świadczeń lub emerytury/renty.
W przypadku, gdy KLIENT nie ma dostępu do wyciągu z konta bankowego, musi dostarczyć trzy dokumenty: co najmniej jeden z powyższej listy oraz dwa z następującej listy:
– Prawo jazdy
– Rachunek za telefon stacjonarny
– Rachunek za telefon komórkowy
– Kontrakt mieszkaniowy
– List od prawnika potwierdzający zakup nieruchomości
– Odcinek wypłaty (jeśli widnieje na nim Twój aktualny adres zamieszkania)
– List z NHS
– List od pracodawcy